Stále nie je neskoro pre 2%. 
Viac info
Logo
Chcem podporiť
6. júla 2023

Terapie pre autistov

Autor: Marianna Budajová

Slovo terapia znamená liečba, spôsob liečby, teda to, aké metódy, postupy a prostriedky volíme na liečenie a uzdravovanie. Ako vyzerá pri poruchách autistického spektra?

Akademické centrum výskumu autizmu na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uvádza, že vznik porúch autistického spektra sa predpokladá na základe interakcie medzi genetickým profilom daného jedinca a environmentálnymi faktormi, ktorým bol vystavený v prenatálnom a perinatálnom období.  Hoci vedci dosiaľ neurčili jednoznačnú príčinu výskytu PAS, vymedzili terapie pre autistov založené na vedeckých poznatkoch a výskumoch.

ABA 

Aplikovaná behaviorálna analýza vychádza z vedeckých poznatkov o tom, ako správanie súvisí s prostredím. U detí na spektre sa princípy ABA uplatňujú posilňovaním žiaduceho a eliminovaním nežiaduceho správania.

DTT

Štruktúrovaná technika ABA, ktorá sa uplatňuje u detí od 2 do 6 rokov na systematické učenie zručností vďaka posilneniam požadovaného správania.  

TEACCH

Americký program kladie dôraz na vizualizáciu a štrukturalizáciu. Organizácia prostredia a času autistom sprehľadňuje situáciu a s názornou pomôckou im pomáha jej porozumieť. 

ESDM

Model kladie dôraz na budovanie pozitívneho vzťahu medzi terapeutom a dieťaťom. Ide o metódu ranej intervencie. Ako terapia pre autistov sa dá aplikovať maximálne do dovŕšenia piatich rokov dieťaťa. 

JASPER

Krátkodobý prístup sa zameriava na základy sociálnej komunikácie, ako sú schopnosť venovať pozornosť, napodobňovanie a hra. 

Čítajte viac: Prejavy autizmu

Prehľad najrozšírenejších alternatívnych terapeutických prístupov, ktoré sú poskytované deťom s autizmom:

BHRG

Skríningovo - intervenčný model pre deti od 3 mesiacov do 11 rokov je zameraný na odhalenie vývinových odchýlok a nastavenie stimulačnej senzomotorickej terapie. 

TSMT

Terapia je zameraná na stimuláciu rozvoja problematických oblastí dieťaťa a na minimalizáciu problematických symptómov, s výbornými výsledkami u detí s oneskoreným vývinom.

SON-RISE

Terapia pre autistov orientovaná na dieťa, založená na tom, že láska a rešpekt k človeku je ten najdôležitejší faktor ovplyvňujúci motiváciu dieťaťa k učeniu.

Biofeedback EEG

Neinvazívna metóda využívajúca princíp biologickej spätnej väzby učí mozog, ako pracovať s menším výdajom energie a efektívnejšie.

Sindelar

Metóda určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informáci opierajúca sa o poznatky z kognitívnej psychológie, vývinovej psychológie a neuropsychológie. 

INPP

Metóda zacielená na odstránenie pretrvávajúcich primitívnych novorodeneckých reflexov a podporu rozvoja posturálnych reflexov.

Kraniosakrálna osteopatia

Neinvazívna metóda dotykovej terapie pracujúca so systémom lebky a krížovej kosti, ich hybnosťou a rytmom, v ktorom sa pohybujú a štruktúrami, ktoré ich prepájajú a vypĺňajú.

Senzorická integrácia

Senzorická integrácia je schopnosť mozgu správne spracovať prichádzajúce podnety. Terapia pre autistov prebieha v upravenom prostredí, ktoré dieťa stimuluje k pohybu a k aktivite.

Filiálna terapia

Terapia vzťahu rodiča a dieťaťa, ktorá posilňuje ich vzťah použitím hry. Hrou deti vyjadrujú myšlienky a pocity. Metóda je vhodná pri rôznych problémoch detí od 3 do 8 rokov. 

Snoezelen

Terapia pre autistov v špeciálnej multisenzorickej miestnosti, kde sú zmysly dieťaťa stimulované prostredníctvom zvukových, svetelných a čuchových podnetov. 

Oxygenoterapia

Liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka. Priaznivo ovplyvňuje imunitný systém, fyzickú aj psychickú kondíciu.

Animoterapia

Liečba pomocou zvierat. Patrí medzi vyhľadávané terapie pre autistov, najčastejšie ide o  canisterapiu, hipoterapiu a delfínoterapiu, teda uzdravovanie pomocou psov, koní a delfínov. 

Arteterapia

Liečba prostredníctvom umenia. Jedná sa o špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností človeka. 

Muzikoterapia

Liečba hudbou. Hudobné terapie pre autistov podporuje navodenie zmien v správaní. Vďaka hudbe dochádza k pozitívnym zmenám ako dobrá nálada, prílev energie  či upokojenie. 

Čítajte viac: Liečba autizmu

Zdroj: acva.sk, rata.sk, terapiahrou.sk, rodinnaterapia.sk, naspoklad.sk

Foto: Adobe Stock

Mohlo by Vás tiež zaujímať

strateny macko

Nočná mora pre rodičov. Polovica autistických detí sa zatúla 

V roku 2011 prebehla na Kennedy Krieger Institute v Baltimore štúdia zameraná na príčiny úteku detí s PAS.
Čítaj ďalej...

Ak podpora pre ľudí s autizmom začína aj končí modrým osvetlením, škoda elektriny

Iniciatíva rozsvietiť druhého apríla dominanty miest a obcí na modro a nasmerovať pozornosť verejnosti k osobám s autizmom je úžasná.
Čítaj ďalej...
1 2 3 13